Innleveringer

Innlogging eller Registrer for innlevering.

Sjekkliste for innleveringen

Forfatteren må krysse av for at innleveringen oppfyller kravene som listes under. Innleveringer som ikke oppfyller disse, kan bli returnert til forfatteren.
 • Manuskriptet er ikke tidligere publisert og er heller ikke til vurdering i noe annet tidsskrift.
 • Manuskriptfilen er levert i Microsoft Word eller RTF filformat.
 • Teksten bruker enkel linjeavstand; 12-punkts Times New Roman; kursiv i stedet for understreking; bruker aldri fet skrift unntatt i overskrifter; kursiv er ellers eneste uthevingsmåte; og alle illustrasjoner, figurer og tabeller er satt inn på rett plass i teksten.
 • Teksten følger formatkravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i Forfatterinstruksen.

Forfatterinstruks

Generelt

Tidsskriftet utgis av MF vitenskapelig høyskole. NTM tilstreber en høy faglig standard og indekseres internasjonalt. Det er det viktigste organ for misjonsvitenskapelig publisering på norsk, og er en publikasjonskanal på nivå 1. Det er også det eneste vitenskapelige tidsskrift for misjon med fagfellevurdering i Norge.

Fra 2016 publiserer vi våre artikler som åpen og fri tilgang (Open Access). Dette gjøres ut fra prinsippet om å gjøre forskning fritt tilgjengelig for allmenheten. Utgiver har opphavsretten til artiklene som publiseres, samt tidligere publiserte artikler som er lagt ut i arkivet. Det er tillatt å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til artiklene. Innholdet kan fritt benyttes i forskning og undervisning, under forutsetning at kildene oppgis.

Innkomne manuskripter

Manuskripter som blir innsendt til NTM, leses først av hovedredaktøren, som avgjør om artikkelen kan være aktuell for publisering. Dersom artikkelen vurderes som aktuell, blir den enten sendt til fagfelle for vurdering eller – dersom redaksjonen ser det er påkrevet med mindre eller større endringer – returnert til forfatter med konstruktiv tilbakemelding om hvilke endringer som bør foretas før den eventuelt sendes til fagfelle. Manuskripter som sendes til fagfellevurdering, anonymiseres, likeledes fagfellenes skiftelige tilbakemelding som sendes artikkelforfatteren. Der opkreves ikke honorar for utgivelse af en artikkel.

Format og omfang

Manus leveres i Word-format som epostvedlegg til ntm@mf.no. Komplett manus består av artikkel, sammendrag på norsk og engelsk, samt opp til fem sentrale søkeord. Manuskriptet skal være i Times New Roman 12 pkt., også overskrifter. Fotnoter i 10 pkt. Dersom det skal brukes illustrasjoner, må forfatteren selv innhente tillatelse til at de kan trykkes i tidsskriftet. Kopi av tillatelse bør foreligge sammen med artikkelen.

Artikkelen skal ha

 • Tittel øverst.
 • Dernest forfatternavn og institusjonstilknytning.
 • Deretter 10–15 linjers tekst som gir et resymé av artikkelens innhold og konklusjon.
 • Alle hovedoverskrifter i fet skrift og uten nummer (1.1, 1.2 osv.).
 • Eventuelle underoverskrifter i kursiv og uten nummer.
 • Innrykk ved avsnittsbegynnelse (bortsett fra først linje under overskrift).
 • Eventuelle uthevinger av ord eller setninger ved hjelp av kursiv (ikke understrekninger
  eller fet skrift).
 • Sitater skal markeres i anførselstegn, ikke i kursiv, med denne typen anførselstegn: «…». Lengere sitater (mer enn fem linjer) markeres med linjeskift før og etter, samt innrykket tekst.
 • Alle viktige personer som omtales, skal normalt introduseres med yrke, fullt navn, slik: «den svensk-amerikanske predikanten Fredrik Fransson». Ikke slik: «F. Franson».

 Fotnoter

Retningslinjer for fotnoter i dette dokument svarer til Chicago Manual of Style 16th edition (full note) i eksempelvis referansehåndteringsprogrammet Zotero. Det kan således være en stor fordel at anvende sådanne programmer. Det er imidlertid viktig at gå autogenererede referanser igjennom før manuskriptet innleveres.

 • Noter skal holdes på et nødvendig minimum.
 • Alle henvisninger skal stå i fotnoter og manuskriptet skal ikke ha egen litteraturliste.
 • Notene skal nummeres med tall (ikke bokstaver eller romertall) fortløpende.
 • Notetegn i teksten skal plasseres etter punktum eller annet skilletegn.

 

Eksempler på henvisninger i fotnoter

En forfatter

Fotnote (første gang):

Christopher Spinks, The Bible and the Crisis of Meaning: Debates on theological Interpretation of Scripture(London: T. & T. Clark, 2007), 6–7.

Fotnote (anden gang):

Spinks, Bible and Crisis, 9.

 

To forfattere

Fotnote (første gang):

K.C. Hanson og Douglas E. Oakman, Palestine in the Time of Jesus: Social Structures and Social Conflicts, anden utgave (Minneapolis, MN: Fortress, 2008), 131–159.

Fotnote (anden gang):

Hanson og Oakman, Palestine, 161.

 

Tre forfattere

Fotnote (første gang):

Svend Andersen, Niels Grønkjær og Troels Nørager, Religionsfilosofi: Kristendom og tænkning (København: Gad, 2002), 175–185.

Fotnote (anden gang):

Andersen, Grønkjær og Nørager, Religionsfilosofi, 191.

 

Fire eller flere forfattere

Fotnote (første gang):

Jaroslav Pelikan et al., Religion and the University, York University Invitation Lecture Series (Toronto: University of Toronto Press, 1964), 175–185.

Fotnote (anden gang):

Pelikan et al., Religion and the University, 191.

 

En redaktør

Fotnote (første gang):

Amy Nelson Burnett (red.), John Calvin, Myth and Reality: Images and Impact of Geneva’s Reformer, papers of the 2009 Calvin Studies Society Colloquium (Eugene, OR: Cascade, 2011).

Fotnote (anden gang):

Burnett (red.), John Calvin, Myth and Reality.

 

To redaktører

Fotnote (første gang):

Michael F. Bird og Preston M. Sprinkle (red.), Faith of Jesus Christ: Exegetical, Biblical, and Theological Studies(Milton Keynes: Paternoster, 2010).

Fotnote (anden gang):

Bird og Sprinkle (red.), Faith of Jesus Christ.

 

Upublisert avhandling

Fotnote (første gang):

Charles M. Collier, A Nonviolent Augustinianism? History and Politics in the Theologies of St. Augustine and John Howard Yoder (upublisert avhandling, Duke University, 2008), 111.

Fotnote (anden gang):

Collier, «Nonviolent Augustinianism?», 133.

 

Bog som er oversatt

Fotnote (første gang):

Theodor Nöldeke, Compendius Syriac Grammar, oversat av James A. Crichton, genutgivet i Ancient Language Resources (Eugene, OR: Wipf & Stock, 2003), 307.

Fotnote (anden gang):

Nöldeke, Compendius, 311.

 

Bog i en serie

Fotnote (første gang):

Douglas E. Oakman, Jesus and the Peasants, Matrix: Bible in Mediterranean Context 4 (Eugene, OR: Cascade, 2006), 126.

Fotnote (anden gang):

Oakman, Jesus and the Peasants, 123–125.

 

Artikkel i en antologi redigert av flere redaktører

Fotnote (første gang):

Stan Rummel, «Ninth Day of Creation» i: Problems in Biblical Theology: Essays in Honor of Rolf Knierim, redigert av Henry T.C. Sun et al. (Grand Rapids, MI: Eerdmans), 317.

Fotnote (anden gang):

Rummel, «Ninth Day of Creation», 313–314.

 

Artikkel i et tidsskrift

Fotnote (første gang):

Jeppe Bach Nikolajsen, «Beyond Christendom: Lesslie Newbigin as a Post-Christendom Theologian» i: Exchange: A Journal of Missiological and Ecumenical Research 41, nr. 4 (2012), 365.

Fotnote (anden gang):

Nikolajsen, «Beyond Christendom», 372.

 

Artikkel i en encyklopedi eller håndbok

Fotnote (første gang):

John J. Collins, «Dead Sea Scrolls» i: The Anchor Bible Dictionary, bind II, redigert av David Noel Freedman (New York, NY: Doubleday, 1992), 89–90.

Fotnote (anden gang):

Collins, «Dead Sea Scrolls», 92.

 

Bokanmeldelser

Fotnote (første gang):

Jeppe Bach Nikolajsen, anmeldelse av «Erik W. Nielsen – og hans bidrag til efterkrigstidens missionsteologi» av Harald Nielsen, Norwegian Journal of Missiology 66, nr. 4 (2012), 58.

Fotnote (anden gang):

Nikolajsen, Anmeldelse av Erik W. Nielsen, 59.

 

Bøger online

Fotnote (første gang):

J.R. Sirosh et al. Lateral Interactions in the Cortex: Structure and Functions (Austin: UTCS Neural Networks Research Group: http://www.cs.utexas.edu/users/nn/web-pubs/htmlbook), §2.

Fotnote (anden gang):

Sirosh et al., Lateral Interactions, §2.

 

Tidsskriftsartikler online

Fotnote (første gang):

Wanda Avila, «The Diary of a Country Priest: The Transcendent on Film» i: Journal of Religion and Film 10, nr. 2 (2006): 125  http://www.unomaha.edu/jrf/Vol10No2/Avila_CountryPriest.htm.

Fotnote (anden gang):

Avila, «Diary», 123.

 

Andre ressurser online

Fotnote (første gang):

K.C. Hanson og Douglas E. Oakman. «Theodotus Inscription» http://www.kchanson.com/ANCDOCS/greek/theodotus.htm, avsnit 1.

Fotnote (anden gang):

Hanson og Oakman, «Theodotus Inscription», avsnit 1.

 

Annet:

 • Artikkelforfattere mottar PDF-utgave av publisert artikkel.
 • Artikkelen blir publisert elektronisk på tidsskriftets nettsider. Siden 2016 er tidsskriftet gått over til Open Access format, dvs. nedlastbare PDF-filer. Disse er beskyttet via Creative Commons lisens CC BY-ND.
 • Redaksjonen tillater og oppmuntrer til at forfattere, på egne hjemmesider eller til vedkommendes institusjons hjemmeside, lager linker til sine publiserte artikler på tidsskriftets hjemmesider.
 • Tidsskriftet krever ikke en publiseringsavgift (Article Processing Charge – ACP) eller andre førpubliseringsavgifter fra forfattere for å få sin artikkel publisert i tidsskriftet.
 • Om opphavsrett (copyright): Når forfatteren sender inn sitt manus for publisering, og det blir antatt og publiseres, overføres opphavsrett fra forfatter til tidsskriftet.

Finner man feil eller mangler i disse retningslinjer, er man meget velkommen til at presentere endringsforslag ved at skrive til hovedredaktør Jeppe Bach Nikolajsen (jeppe.b.nikolajsen@mf.no).

Articles

Section default policy

Erklæring om personvern

Navn og e-postadresser som skrives inn til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.