Fokus – muligheter i lokalmenigheten

Et konsept for menighetsutvikling

Forfattere

  • Hans Austnaberg

DOI:

https://doi.org/10.48626/tpt.v34i2.5226

Sammendrag

Artikkelen søker å beskrive og kritisk drøfte hvordan et nytt konsept for menighetsutvikling, Fokus– muligheter i lokalmenigheten, er blitt utviklet og tatt i bruk i en norsk, folkekirkelig sammen-heng. Problemstillingen er hva som er Fokus’ bidrag. Ut fra et kontekstuelt-prosessuelt teoriper-spektiv presenterer forfatteren hvilken tenkning om folkekirke som ligger til grunn og hvordankontekstuelle perspektiv har bidratt til utformingen av kurset. Det pekes på utfordringen medmanglende eierskap fra sentrale aktører i kursutviklingens siste fase, at det misjonale perspektivetkan styrkes ytterligere, og at folkekirkeperspektivet, som ligger i kursets grunntenkning, mer kon-sekvent må komme til syne i alle enkeltdeler av kurset. Kursets inspirasjonsverdi i å lete etter mu-lighetene i lokalkonteksten og fokus på dimensjonen ”misjonerende” i DnKs visjon presenteressom særlige bidrag inn i den norske sammenhengen.

Nedlastinger

Publisert

2020-10-23

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler