Innleveringer

Innlogging eller Registrer for innlevering.

Sjekkliste for innleveringen

Forfatteren må krysse av for at innleveringen oppfyller kravene som listes under. Innleveringer som ikke oppfyller disse, kan bli returnert til forfatteren.
 • Manuskriptet er ikke tidligere publisert, og er heller ikke til vurdering i noe annet tidsskrift (eller gi forklaring i feltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Manuskriptfilen er levert i Microsoft Word eller RTF filformat.
 • Så langt det går an er URL-adresser oppgitt til alle siterte kilder som foreligger på nett. URL-adressene skal være klikkbare (som for eks. http://pkp.sfu.ca).
 • Teksten bruker enkel linjeavstand; 12-punkts skrifttype som normalskrift (helst Times New Roman); kursiv i stedet for understreking (unntatt i URL-adresser); bruker aldri fet skrift (unntatt i overskrifter: kursiv er ellers eneste uthevingsmåte); og alle illustrasjoner, figurer og tabeller er satt inn på rett plass i teksten.
 • Teksten følger formatkravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i Forfatterinstruksen, som finnes i Om tidsskriftet.

Forfatterinstruks

Tidsskrift for Praktisk Teologi. Retningslinjer for skribenter

 

Tidsskrift for Praktisk Teologi er et vitenskapelig tidsskrift med fagfellevurderte artikler, aktuelle essays og bokomtaler. Tidsskriftet har som ambisjon å publisere den fremste nye forskningen på feltet, og gi innspill til de praktisk-teologiske fagmiljøene i Norden. Samtidig ønsker tidsskriftet å gjøre denne kunnskapen tilgjengelig for praksisfeltet, og være et forum for dialog mellom forskningsmiljøer og praksisfelt.

Praktisk teologi som fag forstås vidt: Tidsskriftet inkluderer artikler innen de tradisjonelle praktisk-teologiske disiplinene forbundet med kirkelig profesjonsutdanning, forskning på kirkelige og religiøse praksiser, samt artikler som gir et bidrag til aktuelle diskusjoner i feltet. Tidsskriftet utgis i samarbeid med Luthersk Kirketidende, utkommer to ganger i året og har et opplag på ca. 1.000. TPT når derfor ut til en stor andel norske prester, andre kirkelig ansatte, samt lærere og forskere i praktisk teologi i Norden.

Utgavene er inndelt i to: Først en avdeling med fagfellevurderte, vitenskapelige artikler. Deretter en del med aktuelle artikler og essays, samt bokomtaler, rapporter fra konferanser mv. Alt stoff har vært gjennom en redaksjonell prosess.

 

Vitenskapelige artikler

 

TPT er et godkjent nivå 1-tidsskrift indeksert i Oria. Vitenskapelige artikler vurderes av eksterne fagfeller og gir publikasjonspoeng.

Artiklene skal gi et bidrag til ny kunnskap innen fagfeltet. Teksten skal ha en tydelig problemstilling, en klart formulert strategi for å besvare problemstillingen og et logisk resonnement som klargjør forskningsprosessen og funnenes betydning. Maksimal lengde er 7000 ord inklusive referanser og tabeller.

Vitenskapelige artikler kan være:

 

 • empiriske artikler (basert på et aktuelt empirisk forskningsprosjekt)

 • oversiktsartikler (inneholder en drøfting av annen, tidligere publisert forskning med sikte på å skrive frem status i forskningsfronten innenfor det aktuelle fagfeltet)

 • teoretiske artikler (drøfter teoretiske problemstillinger med referanse til fag, forskning og praksis).

  Vitenskapelige artikler skal forholde seg til aktuell forskning på feltet (litteraturoversikt) og synliggjøre hvor det er nødvendig med mer eller ny kunnskap, noe den aktuelle artikkelen skal bidra til.

  Artiklene skal i hovedsak inneholde:

   

 • Innledning: Innledningen skal vise hvorfor studien ble gjennomført og hvorfor den er viktig. Det skal komme frem hva som mangler i det aktuelle forskningsfeltet og hvordan denne studien bidrar til å fylle dette "kunnskapshullet". Innledning skal på en logisk måte begrunne behovet for artikkelens problemstilling.

 • Metode: I denne delen beskrives prosedyren som ble fulgt under studien. Her begrunnes valg av forskningsmateriale eller utvalg, samt analysestrategi. Spørsmål knyttet til reliabilitet og validitet gjøres rede for her.

 • Teori: Her gjøres det kort rede for hvilke teoretiske tilnærminger og tradisjoner som studien knytter an til og som er benyttet i utformingen av designet og drøftingen av funnene. Hvor i artikkelen teoridelen plasseres kan variere (før eller etter metode). I empiriske artikler skal teoridelen ha et begrenset omfang.

 • Analyse/fortolkning/resultater: Her gjengis analyser, fortolkning og funn på en systematisk og oversiktlig måte.

 • Diskusjon: Hensikten med diskusjonen er å få frem betydningen av

  funnene. Diskusjonsdelen oppsummer de meste sentrale funnene og beskriver hvordan disse står i forhold til forventninger og tidligere forskning i feltet.Diskusjonen skal romme en tolkning av funnene og beskrive implikasjoner for praksis og videre forskning. Framstillingen bør også romme styrker og svakheter ved studien.

  Diskusjonen avrundes med en kort konklusjon (4-6 setninger).

  Dersom en forfatter ønsker å avvike fra denne disposisjonen, bør dette begrunnes særskilt i et vedlegg til redaktør.

  Engelsk abstract: Vitenskapelige artikler skal ha et engelsk sammendrag (abstract) på ca 150 ord.

  Overskriftsnivåer: Det skal ikke være mer enn tre overskriftsnivåer i teksten.

   

  Fotnoter: Kan brukes for å utdype eller gi tilleggsinformasjon, men det foretrekkes at bruken av fotnoter er begrenset og atmest mulig settes i løpende tekst. Litteraturreferanser skal ikke stå i fotnoter, men i teksten i APA-stil.

  Referanser i norsk APA-stil: Vitenskapelige artikler skal ha litteraturliste og referanser i norsk APA-stil. Grundig informasjon om dette finnes på http://www.kildekompasset.no/referansestiler/apa-6th.aspx. Nederst i dette dokumentet gis noen eksempler på APA-stil.

  Aktueltartikler gir rom for en friere eller mer essayistisk form der man kan gi poengterte bidrag med relevans for TPTs lesere. Aktueltsjangeren egner seg til å dele faglige temaer man har fordypet seg i eller til å reflektere over erfaringer fra kirkelig praksis, for eksempel fra arbeid med gudstjenester, kasualia, konfirmanter, sjelesorg osv. Her kan man også tematisere aktuelle kirkelige utfordringer, samt teologiske og etiske kontroverser. Forfatteren står fritt til å utforme aktueltartiklene etter eget skjønn, men vanlige krav til presisjon og kildebruk vektlegges i vurderingen av artikkelens kvalitet. Maksimal lengde er 4000 ord, inklusive referanser og tabeller. Også her skal APA-stil benyttes hvis det er referanser til litteratur.

  Bokomtaler

   

  Alle er velkommen til å sende inn bokomtaler. De kan være relativt korte (200 ord) eller lengre (inntil 1500 ord). Bokomtalen skal kort referere bokas innhold, men gjerne også plassere boka inn i en faglig og aktuell kontekst der forfatteren gjerne kan reflektere over bokas styrker og svakheter, så vel som relevans og aktualitet.

  Krav til manuskriptene:

   

 • Word: Dokumentet skal være i redigerbar, elektronisk form (word-format, ikke pdf), og ha navn på førsteforfatter i filnavnet.

 • Figurer, tabeller, bilder: Dette skal settes bakerst i artikkelen og det skal angis i teksten hvor det skal settes inn (F. eks: Sett inn Tabell 1 ca her). Figurer, tabeller og bilder skal ha nummerering og forklarende tekster slik at de er lett forståelige.

 • Forfatternavn: Øverst i dokumentet skal det stå navn på forfatterne i riktig rekkefølge og deres yrkesmessige tilknytninger.

 • Publisert før: Det skal oppgis om manuskriptet har vært publisert tidligere, eller om det bygger på en master- eller annen oppgave av.

 • Stil og omfang: Manuskriptets utforming skal være i overensstemmelse med retningslinjene til TPT (APA-stil, maks 7000 ord for vitenskapelig og 3500 for aktuelt, maks tre overskriftnivåer).

 • Abstract: Vitenskapelige bidrag skal ledsages av et sammendrag / abstract på engelsk (maks 150 ord). Dette kan stå i starten av dokumentet før selve artikkelteksten.

 • Nøkkelord: Etter sammendraget (abstract) skal det skrives en linje med 4-5 nøkkelord (keywords) fra artikkelen.

 • Bilde av forfatter: Legg ved et bilde av forfatter(ne) i høyoppløselig format. Ikke lim bildet inn i tekstdokumentet, men legg det som eget vedlegg i eposten.

  Innsending av artikkel

   

 • Artikler skal sendes til tpt@mf.no. Bare ferdigstilte manuskripter blir vurdert.

E-posten skal inneholde navn på artikkelen og forfatter(e)

 

Den redaksjonelle prosessen

 

Etter at manuskriptet er mottatt, blir det foretatt en innledende redaksjonell vurdering av det. Dersom manuskriptet ikke oppfyller kravene i retningslinjene for et TPT-manuskript, men vurderes som interessant, kan redaktøren be forfatteren om revisjon. Manuskripter som

går til fagfellevurdering («peer review»), vurderes av en eller flere uavhengige konsulenter. Både forfattere og fagfeller er anonyme for hverandre i fagfelleprosessen, med mindre noe annet er avtalt. Forfatteren vil få tilbake en begrunnet vurdering innen tre til fire måneder. Artikler kan refuseres i alle faser av den redaksjonelle prosessen.

Rettigheter og betaling 

 • Forfattere beholder fulle opphavsrettigheter til sin artikkel.
 • TPT tar ikke betalt for å publisere artikler. 

Erklæring om personvern

Navn og e-postadresser som skrives inn til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.